Wsparcie Techniczne IdoSell (IAI) - IdoMods.pl

Regulamin sklepu IdoMods.pl


Postanowienia wstępne
1.1 Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu i sklepu internetowego IdoMods.pl, który jest dostępny pod adresem https://idomods.pl/. Korzystanie z oferty sklepu jest równoznaczne z przyjęciem zapisów niniejszego regulaminu.

1.2 Definicje:
1.2.1. Regulamin - niniejszy dokument, na podstawie którego funkcjonuje Sklep.
1.2.2. Sklep - serwis mieszczący się pod adresem https://idomods.pl/ pozwalający na zakup licencji na udostępnione w nim oprogramowanie - moduły, modyfikacje oraz szablony do oprogramowania e-commerce. Do korzystania z funkcjonalności sklepu wymagane jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu oraz przeglądarki obsługującej Java Script.
1.2.3. Operator - podmiot odpowiedzialny za prowadzenie sklepu ”BRANDS MANAGO Spółka z o. o. z siedzibą w Dęblinie przy ul. Żwirki i Wigury 2, 08-530,
KRS 0000944762, REGON 520900570, NIP 5060122347”.
1.2.4. Klient - Osoba uprawniona do dokonywania zakupów w sklepie. Może to być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. W przypadku osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zakupy mogą być dokonane za zgodą przedstawiciela ustawowego.
1.2.5. Strony - Operator i Klient.

Zasady dokonywania zakupów
2.1. Dokonanie zakupów w Sklepie jest możliwe po założeniu konta użytkownika lub po wypełnieniu formularza przez Klienta na stronie zamówienia.
2.2. Ceny oferowanych produktów w Sklepie są wyrażone w złotych polskich i prezentowane są w cenach brutto zawierając podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2.3. Sklep umożliwia dokonywanie płatności za zamówienia poprzez dostępne w ofercie formy płatności, takie jak: karta płatnicza, przelew bankowy, płatności elektroniczne. Instrukcje dokonywania płatności są dostępne na stronie Sklepu.
2.3. Realizacja zakupu w Sklepie następuje po otrzymaniu wpłaty na konto Operatora.
2.4. Za otrzymanie wpłaty uznaje się dzień, w którym nastąpi uznanie płatności na koncie Operatora.
2.5. Operator wystawia Klientowi fakturę potwierdzającą zakup.
Ochrona danych osobowych Klientów
3.1. Operator sklepu informuje, że dane osobowe podane podczas rejestracji będą przetwarzane w celu świadczenia usług oferowanych przez Sklep oraz w celu spełnienia prawnie uzasadnionych potrzeb operatora, w tym w celach marketingowych dotyczących oferowanych produktów i usług.
3.2. W celu ochrony tajemnic handlowych oraz poufnych informacji, Operator jest gotów podpisać umowę o poufności (NDA) na życzenie Klienta. Dzięki temu zapewniamy pełną dyskrecję i gwarantujemy, że informacje zostaną zachowane w tajemnicy przed osobami trzecimi.
3.3. Rejestrując się w Sklepie w myśl ust.21., użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez administratora danych, którym jest Operator. Dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług oferowanych przez Sklep oraz w celu spełnienia uzasadnionych potrzeb administratora, w tym związanych z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Sklep.
3.4. Klient posiada prawo do dostępu do swoich danych, ich korekty oraz złożenia pisemnej odmowy wykorzystania danych osobowych do celów marketingowych.
Prawa autorskie oprogramowania
4.1. Operator oświadcza, że tworzone przez niego oprogramowanie podlega ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych tj. z dnia 06 czerwca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm. ) oraz oświadcza, że do wytworzonego w wykonaniu niniejszej umowy oprogramowania przysługiwać mu będą wszystkie autorskie prawa majątkowe.
4.2. Klient nabywa z chwilą przyjęcia oprogramowania i zapłaty całości wynagrodzenia na rzecz Operatora majątkowe prawa autorskie do oprogramowania, obejmujące prawo do:
nieograniczonego w czasie korzystania z oprogramowania, zgodnie z charakterem i przeznaczeniem oprogramowania oraz przyjętymi zwyczajami, trwałego lub czasowego zwielokrotnienia oprogramowania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, jeżeli jest to niezbędne do korzystania z oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym do poprawiania błędów oprogramowania przez Klienta,
tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała, za dzień zapłaty uważa się dzień, w którym zapłata zostanie uznana na koncie Operatora
4.3. Bez zgody Operatora, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, Klient nie jest uprawniony do rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu oprogramowania lub jego kopii, oraz odsprzedaży czy też przekazania na podstawie jakiegokolwiek tytułu na rzecz osób trzecich. Ograniczenie zawarte powyżej nie dotyczy jednak przypadków następstwa prawnego, na podstawie których prawa autorskie majątkowe do oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia przejdą na inny podmiot, w szczególności w następstwie sprzedaży przedsiębiorstwa Klienta oraz zmian w zakresie formy organizacyjno-prawnej działalności Klienta.
4.4. Nie wymagają zgody Operatora czynności Klienta, o których mowa w art. 75 ust. 2 ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych tj. z dnia 06 czerwca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231).

Reklamacje
5.1. Reklamacje dotyczące działania Sklepu i nabytego oprogramowania należy zgłaszać na piśmie na adres korespondencyjny lub e-mail Operatora.
5.2. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie po ich otrzymaniu, a maksymalny czas odpowiedzi wynosi 14 dni roboczych.

Rezygnacja z oprogramowania bez możliwości zwrotu
6.1. Zgodnie z przepisami europejskiego prawa (Dyrektywa 2019/2161 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie umów zawieranych na odległość i umów sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa (Dz.Urz. UE L 328 z 18.12.2019, str. 7-44), poz. 30), Klient, który pobrał oprogramowanie, nie może skorzystać z prawa odstąpienia od zakupu, ponieważ po pobraniu i uruchomieniu oprogramowania traci ono swój pierwotny charakter oraz staje się nieodwracalnie zintegrowane z systemem Klienta. W związku z tym, Operator Sklepu nie udziela zwrotów kosztów poniesionych przez Klienta w związku z zakupem oprogramowania, jeśli Klient zdecyduje się zrezygnować z umowy.

7. Pozostałe postanowienia
7.1. Regulamin podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej i jurysdykcji polskich sądów.
7.2. W przypadkach nieobjętych postanowieniami niniejszego Regulaminu stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, a także akty prawne związane z prawem konsumenckim oraz prawem autorskim.
7.3. W przypadku reklamacji lub dochodzenia roszczeń wynikających z zakupów internetowych, Strony zobowiązują się rozwiązać w miarę możliwości polubownie. W razie braku takiej możliwości, spory będą oddawane do rozstrzygnięcia sądowi właściwemu miejscowo dla siedziby Operatora.
7.4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z ujawnienia danych umożliwiających logowanie się do serwisu oraz za szkody spowodowane przez działanie szkodliwego oprogramowania na komputerach użytkowników.
7.5. Klient może usunąć konto w serwisie. Usunięcie konta odbywa się poprzez wysłanie wiadomości z żądaniem usunięcia konta na adres email: biuro@idomods.pl
7.6. W przypadku, gdy któreś z postanowień Regulaminu zostanie unieważnione prawnie lub będzie miało inne wady w rozumieniu prawnym, to pozostałe postanowienia Regulaminu zachowują swoją moc w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo.
7.7. Wszelkie zmiany wprowadzone do Regulaminu wchodzą w życie po 7 dniach od ich wprowadzeniacloud-synccartearthbullhorncrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram